středa 9. ledna 2019

"BABIČKO, VYPRÁVĚJ!"


Školní družina ve spolupráci s paní učitelkou 
Věrou Trmalovou pokračuje v dlouhodobém projektu.
Týká se všech dětí prvních tříd a přípravné třídy ve školní družině.
Děti si vyslechnou pohádky a příběhy od velmi
laskavé dámy, paní Trmalové. Tato paní učitelka
se na chvíli stane babičkou všech malých dětí,
které jistě ocení její láskyplný přístup.
Projekt se bude odehrávat každou středu od 13h 

do 13.45h ve 2. oddělení (hlavní budova ŠD).

Začínáme ve středu 9.1.2019

Prosíme rodiče, aby respektovali dobu této akce 
a své děti vyzvedli PŘED začátkem nebo PO jejím skončení. 

                                Děkujeme za pochopení
                                                    kolektiv ŠD

středa 19. prosince 2018

Vánoční přání

 Nejkrásnější svátky roku se k nám rychle blíží. Děti počítají dny, za jak dlouho
Ježíšek přijde. Čas čekání je naplněn tvorbou vánočních ozdob a přání,
koledy znějí ze všech stran.
Přejeme všem krásné vánoční svátky, pohodu, štěstí, zdraví a budeme se opět
těšit v roce 2019.
                                                            Kolektiv ŠD

středa 5. prosince 2018

Podzimníček 2018

Podzimníček 2018 je završen. Těšíme se z jednotlivých skřítků, kteří našli
cestu k nám. Každá  postavička je neobyčejná, zrozená z lásky a šikovnosti
našich malých tvůrců ze školní družiny. Děkujeme také rodičům a ostatním 

členům rodiny za pomoc při jejich vzniku. 
Odměny byly rozdány a nyní si můžete skřítky prohlédnout. 

                                                  

neděle 14. října 2018

SOUTĚŽ O NEJPOVEDENĚJŠÍHO SKŘÍTKA PODZIMNÍČKA

Jako každý rok, tak i letos se uskuteční soutěž o nejpovedenějšího skřítka Podzimníčka. 
Skřítka tvoříme z přírodních materiálů, které můžeme nalézt při procházkách, 
na vlastní  zahradě a v lese. Soutěž probíhá od 15.10. do 16.11. 
a mohou se zapojit pomocníci z řad rodiny. Každý, kdo přinese Podzimníčka, 
obdrží odměnu.
Velmi se těšíme na originální dílka a inspirovat se můžete ve fotogalerii
úterý 28. srpna 2018

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

V pondělí 3.9.2018 ještě není školní družina. 
V případě dotazů budou vychovatelky k dispozici v hlavní budově školní družiny.

Od úterý 4.9. školní družina funguje v běžném režimu včetně ranní ŠD.
Ranní ŠD je umístěna v hlavní budově ŠD - areál MŠ. 

Účastníci prvních tříd a přípravné třídy jsou umístěni v hlavní budově ŠD (areál MŠ).
V hlavní budově ŠD jsou umístěna první tři oddělení ŠD.
1. oddělení: Yvona Hetmanová (hl. budova ŠD) tel. 602858528
2. oddělení: Mgr. Jiřina Svobodová (hl. budova ŠD) tel. 723546183
3. oddělení: Jitka Zlotkowská – vedoucí vychovatelka školní družiny
   (hl. budova ŠD)tel. 604252192 

Účastníci druhých tříd budou v ZŠ a "VILE". Podrobnosti ještě upřesníme.
4. oddělení: Miluše Benešová (VILA). tel. 606828928
5. oddělení: Radka Samcová, DiS. (VILA) tel. 730545537

Účastníci 3. a 4. tříd jsou rozděleni mezi všechna oddělení. 

Seznam bude k dispozici v hlavní budově ŠD.

POMŮCKY DO ŠD 2018/2019
Do školní družiny budou děti potřebovat tyto pomůcky:
sadu barevných papírů 1x, kapesníčky v krabičce 1x,
čtvrtky 10x A4 a 5x A3, lepidlo (20g cca 45 Kč) 1x
a 50 Kč (odměny pro děti).


OBLEČENÍ NA HŘIŠTĚ ŠD:
tepláky, kraťasy, tričko, mikina, (přezůvky podle své úvahy)
Je důležité také pamatovat na odpolední svačinu pro své děti. 

OMLUVENKY
Pokud potřebujete své dítě vyzvednout ihned po vyučování nebo po obědě, případně poslat ze školy samotné, musíte mu vždy písemně vyplnit omluvenku. Lze ji předat také třídní učitelce.


Omluvenka do školní družiny
    Jméno dítěte   …………….………………………………….............
    Třída   …....................................                                                    
    Naše dítě jde samo domů dne ………….………………………....
-       po vyučování*
-       po společném obědě s družinou*
-       v jiný čas*    ………………….......
   Datum   ………………...........      
   Za účastníka přebírám veškerou zodpovědnost.                         
   Podpis rodičů   ............................................
   -------------------------------------------------------------------------------------------
    * označte zvolenou možnostProsíme o vyzvednutí zapomenutých věcí (oblečení) z minulého roku.
                                                                                            Děkujeme 


                                             
                                           
čtvrtek 1. září 2016

OMLUVENKA DÍTĚTE !

         
                    Omluvenka do školní družiny

    Jméno dítěte   …………….………………………………….............

    Třída   …....................................                                                    

    Naše dítě jde samo domů dne ………….………………………....

    - po vyučování*

    - po společném obědě s družinou*

    - v jiný čas* ………………….......

    Datum   ………………...........      
        
    Za účastníka přebírám veškerou zodpovědnost.                         

    Podpis rodičů   ............................................
   -------------------------------------------------------------------------------------------
    * označte zvolenou možnost


pondělí 29. srpna 2016

Vnitřní řád školní družiny


                                     Základní škola a Mateřská škola Sázava

                                                     Vnitřní řád školní družiny

V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),§ 30, odst.1, vydávám Vnitřní řád školní družiny, který je nedílnou součástí Školního řádu ZŠ a MŠ Sázava:

                                                            I. VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ

                                                                    1. Činnost družiny

1.1.        Družina poskytuje zájmové vzdělávání žáků.

1.2.        Družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování a o školních prázdninách. Po projednání se zřizovatelem může ředitel školy přerušit činnost družiny v době školních prázdnin

1.3.        Družina může vykonávat činnost pro účastníky a jejich zákonné zástupce i ve dnech pracovního volna.

1.4.        Družina organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce.

1.5.        Činnost družiny se uskutečňuje podle ŠVP ŠD.

1.6.        Družina umožňuje účastníkům odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování.

1.7.        Činností družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazeni do družiny, pokud se v nich neúčastní plný počet zařazených žáků stanovený pro oddělení - např. dočasné umístění žáků pokud to vyžaduje organizace výuky (dělené hodiny, přerušení výuky , apod.).

                                               II. ORGANIZACE A PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

                               1. Přihlašování, odhlašování, případné vyloučení žáka

                                               1.1. Přihlašování žáka

1.1.1.     Školní družina je určena pro žáky1.stupně, přednostně pro děti nižších ročníků (1.-4.) a PT do naplnění kapacity. Přednostně jsou přijímány děti zaměstnaných rodičů. O přijetí rozhoduje ředitel školy (dle vyhlášky č. 74/2005 Sb.) na základě odevzdání řádně vyplněné přihlášky, jejíž součástí je písemné sdělení zákonného zástupce o rozsahu docházky, způsobu odchodu dítěte ze ŠD i doba jeho uvolňování do zájmových kroužků. Jakékoliv změny je možno během roku provádět písemným sdělením (přikládá se k zápisnímu listu). Docházka je pro přihlášené děti povinná. Dítě může být přijato do ŠD v průběhu celého školního roku, pokud to dovolí kapacita ŠD.

                                               1.2. Odhlášení žáka zákonnými zástupci

1.2.1.   Ukončit docházku lze na základě písemné žádosti zákonných zástupců.   
1.2.2.   Zákonným zástupcům je vrácena poměrná část úplaty za vzdělávání
              ve družině (za započatý měsíc docházky se úplata nevrací).

                                                               1.3. Vyloučení žáka

Vyloučení žáka může předcházet krátkodobé vyloučení. To znamená vyloučení žáka na dobu 2 týdny.

1.3.1.     Důvody pro krátkodobé vyloučení:

·         Opakované porušení Vnitřního řádu školní družiny

·         Jednorázové hrubé porušení Vnitřního řádu školní družiny

1.3.2.     Žák je krátkodobě vyloučen po dohodě vychovatelky ŠD, vedoucí vychovatelky ŠD a vedení školy. O této dohodě je vyhotoven záznam, který je uložen u vedoucí školní družiny. Rodiče jsou o krátkodobém vyloučení informováni okamžitě telefonicky (na čísle uvedeném pro kontakt s nimi) a písemně do žákovské knížky. Počátek krátkodobého vyloučení bude uveden v záznamu dohody a rodičům oznámen výše uvedeným způsobem.                                                                                   
 1.3.3.    O definitivním vyloučení z docházky do ŠD rozhodne ředitel školy na základě návrhu vedoucí vychovatelky ŠD a po projednání v pedagogické radě. Rozhodnutí o vyloučení sdělí ředitel školy rodičům žáka písemně s patřičným zdůvodněním.

                                                               2. Provoz školní družiny

                        Po       6,00 - 8,00      11,55 - 16,30

                        Út        6,00 - 8,00      11,55 - 16,30

                        St        6,00 - 8,00      11,55 - 16,30

                        Čt        6,00 - 8,00      11,55 - 16,30

                                6,00 -8,00       11,55 - 16,00

2.2.   V době prázdnin nebo mimořádného volna je činnost ŠD zajištěna , pokud počet přihlášených dětí není nižší než 15.

2.3.   Výchovně vzdělávací práce a další činnosti ve školní družině probíhají podle rozvrhu činností a režimu.

2.4.  Vyučovací jednotka ve výchovně vzdělávací práci  ŠD je 60 minut.

2.5.  K činnosti ŠD je možné po dohodě s vedením školy využívat tělocvičnu, školní hřiště a školní knihovnu.

2.6. Počet oddělení : 5

2.7.   Naplňování oddělení : oddělení školní družiny se naplňuje nejvýše do kapacity povolené KÚ pro Středočeský kraj.

                                               3. Docházka do ŠD

3.1.    Budova školní družiny je zpřístupněna žákům k docházce do činností ŠD v ranním provozu od 6,00 do 7,50.

3.2.   Do odpoledního provozu ŠD jsou žáci přihlášení k činnosti ve ŠD předáváni vychovatelkám školní družiny přímo vyučujícím po ukončení řádné výuky či jiné činnosti organizované školou.

3.3.   Bez písemné omluvenky od rodičů je účast ve ŠD povinná. Nepřítomnost žáka zapíše vychovatelka do Přehledu výchovně vzdělávací práce.

3.4.   Uvolnění z denní činnosti ŠD je jen na základě písemného sdělení zákonného zástupce a osobním vyzvednutím žáka nebo mohou písemně požádat, aby dítě odcházelo ze ŠD samo v určenou hodinu. Žádost musí obsahovat datum, hodinu odchodu a podpis. Bez této žádosti nebude žák uvolněn, na telefonické uvolňování nebude brán zřetel. Za dítě, které se po ukončení vyučování nedostaví do ŠD nenese vychovatelka zodpovědnost.              

3.6.  Písemná žádost je nutná i na mimoškolní aktivity (kroužky). Za cestu žáka do kroužků, popř. zpět do ŠD nenese vychovatelka zodpovědnost.

3.7.  Při nevyzvednutí žáka zákonným zástupcem ze ŠD do konce stanovené provozní doby ŠD, kontaktuje je vychovatelka telefonicky. Dle telefonické domluvy se zákonným zástupcem vyčká s žákem až do příchodu rodičů či daného zástupce. Zákonný zástupce hradí nezbytné neinvestiční náklady. Není-li nikdo ze zákonných zástupců či uvedených kontaktních osob k zastižení, sdělí situaci řediteli školy nebo zástupci ŘŠ ,event. policii.

                                               4. Pravidla chování žáků při činnostech ŠD

4.1.        Žáci se řídí pokyny vychovatelky ŠD, pravidly řádu ŠD a školního řádu.

4.2.        Bez vědomí vychovatelky žák neopouští oddělení ŠD

4.3.        Případnou ztrátu či záměnu osobních věcí hlásí žák nebo zákonný zástupce ihned  
              vychovatelce.
              Za osobní věci (hračky, elektronika apod.) - jejich ztrátu nebo poškození školní družina   
             neodpovídá.

4.4.        K hrám, hračkám, knihám, vybavení ŠD atd. se žáci chovají ohleduplně a šetrně. Úmyslné poškození nebo zničení herního zázemí či vybavení nahradí, event. opraví rodiče.

4.5.        Do hodnocení a klasifikace chování žáka se započítávají i projevy chování v činnostech ŠD - platí i zde ustanovení vyhlášky o základní škole,   48hod před konáním pedagogické rady předá vedoucí ŠD podklady pro hodnocení chování žáků ve ŠD třídním učitelům, kteří jsou povinni je respektovat a reagovat na ně příp. kázeňským opatřením.

4.6.        Pokud nedojde k nápravě , budou rodiče nebo zákonní zástupci vyzváni k návštěvě školy a chování žáka bude projednáno s vedením školy ,tř. učitelem a vedoucí ŠD.

4.7.        Jestliže i tak žák soustavně narušuje činnosti ŠD, opakovaně porušuje řád ŠD a školní řád, BUDE z rozhodnutí ředitele školy z docházky do ŠD vyloučen.

                                               5. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ve ŠD

5.1.        Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech zajišťuje každá vychovatelka ve svém oddělení, metodicky správným a plánovaným výběrem činností v jednotlivých zaměstnáních.

5.2.        Veškeré zjištěné nedostatky vychovatelky neprodleně hlásí vedení školy.

5.3.        Při úrazu žáka , vychovatelka zváží situaci - ošetří sama, zavolá rodiče, event. lékařskou pomoc. Řídí se směrnicemi BOZP na škole. Každý úraz zapíše do knihy úrazů.

5.4.        Žák je povinen okamžitě hlásit vychovatelce každé zranění způsobené při činnostech  a hrách ve ŠD.

5.5.        Během provozu ŠD nevstupují z hygienických a bezpečnostních důvodů zákonní zástupci či jimi pověřené osoby do jednotlivých oddělení ŠD. Pedagogičtí zaměstnanci i žáci ŠD se dále řídí ve svém chování, povinnostech a právech ustanoveními školního řádu.

                                               6. Pitný režim

6.1.        Pitný režim je zajištěn v době oběda ve školní jídelně. V odpoledních hodinách mají děti přístup k pitné vodě ve ŠD.

                                               III. REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY

6,00 - 8,00

Do 7,30 hod. příchod do ŠD
 převážně odpočinková činnost, klidové hry, stolní hry hračky, ranní rozcvička, činnost dle zájmů

11,55 - 13,00
oběd, osobní hygiena, volná činnost
Odpočinkové činnosti (hromadné nebo jiné dle individuálního přání)
- četba, poslech CD, sledování videa - tyto činnosti motivují děti k následným
činnostem v hlavním odpoledním zaměstnání.

13,00 - 15,00
Rekreační činnosti (pobyt venku, vycházky)
 - pozorování přírody v okolí, dle ročního období plnění různých úkolů                                                      
- jarní květiny, stopy ve sněhu apod.                                                                                        
Zájmové činnosti      
- činnosti výtvarné, sportovní, soutěže,
 besedy s konkrétním řešení problému ( nejistota, osamělost, předsudky, lhaní, žárlivost .....),
hry v místnosti, venku, dramatizace pohádek,
písniček .....                                                                              

Hygiena , odchody žáků

15,00 - 16,30        
- didaktické hry - příprava žáků na vyučování, psaní DÚ
- individuální odpočinkové činnosti                                     
-  úklid, odchody žáků

Vychovatelky vždy přihlíží při výběru činností a zaměstnání k počasí
( pokud to jde většina zaměstnání probíhá na hřišti ŠD),
ale i náladě a přání žáků v oddělení. Činnosti jsou podrobně popsány v ŠVP ŠD.                   

                                               IV. DOKUMENTACE  

                                     7. Dokumentace vedená v oddělení školní družiny

Zápisní lístky žáků přihlášených k pravidelné docházce.      
Přehled výchovně vzdělávací práce. Kniha úrazů.

Rodiče jsou seznámeni s řádem ŠD na začátku školního roku - seznámení potvrdí svým podpisem.

S vychovatelkou řeší vzniklé problémy osobně při vyzvednutí žáka .

Rodiče jsou povinni nahlásit změny kontaktních telefonních čísel, změnu bydliště a na přihlášce upozornit na zdravotní omezení žáka.

V. OCHRANA PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ 

a) Všichni žáci školy jsou povinni předcházet výskytu šikany, kyberšikany, zneužívání návykových látek, včetně alkoholu a nikotinu, a dále jsou povinni zabránit vandalismu, brutalitě, rasismu, kriminalitě. Při jejich odhalení jsou povinni okamžitě informovat třídního učitele, nebo vedení školy .                                                                                                      
b) Ve škole je zakázáno propagovat strany a hnutí, směřující k potlačování lidských práv či rasové nesnášenlivosti                                                                                                                                  
c) Žák má právo na pomoc při řešení problémů souvisejících se vztahy s ostatními žáky nebo zaměstnanci školy, má právo žádat o řešení takových problémů přímo ředitelku školy.                       
d) Žák, který se stal obětí šikany nebo jiného násilného, ponižujícího nebo protiprávního jednání (vandalismus, rasismus, brutalita nebo požívání návykové látky apod.)má právo oznámit takovou skutečnost kterémukoliv pedagogickému pracovníkovi školy a na základě tohoto oznámení má právo na okamžitou pomoc a ochranu.                                                                          
e) Žák, který se stal svědkem násilného jednání , šikany nebo jiného ponižujícího jednání má povinnost hlásit takovou skutečnost třídnímu učiteli, jinému zaměstnanci školy nebo řediteli školy.                                                                                                                                                                  
f) Je zakázáno do školy přinášet předměty, které rozptylují pozornost, ohrožují zdraví nebo narušují dobré mravy.                                                                                                                                            
g) Účast či neohlášení stávajících situací bude považováno za závažné porušení školního řádu s následnými výchovnými opatřeními.

  

V Sázavě  1.9. 2016                                                           Mgr. Zdeňka Kotzotová

                                                                                             ředitelka školy